Available courses

Хімія– фундаментальна природнича наука, що вивчає навколишній світ, тобто матерію і рух в їх нерозривній єдності і має багатогранні перспективи в усіх напрямках розвитку науково-технічного прогресу.Хімія покликана закласти основу сучасного наукового світогляду та інженерного мислення у фахівців широкого профілю. Найважливіші технічні досягнення (космічна техніка, ядерна енергетика, мікроелектроніка, комп’ютерна техніка, сучасні нанотехнології і багато інших) неможливі без використання нових матеріалів з особливими властивостями, які створює хімія. Знання хімії необхідні для плідної творчої діяльності сучасного фахівця у багатьох галузях: хімії та хімічної технології, біології, медицині, фізиці, приладобудуванні та машинобудуванні, електротехніці, мікроелектроніці, сільському господарстві, будівництві та інших галузях.

Хімія-це наука про речовини, їх властивості, будову і перетворення. Сучасна хімія є однією з найбільших дисциплін серед всіх природничих наук. Традиційно хімія розвивається в двох напрямках ¬ як фундаментальна і як прикладна наука. Прикладним аспектом цієї науки є вирішення проблем, які висуваються різними галузями промисловості, медицини та фармації.
Вивчення фундаментальних основ сучасної хімії необхідно для успішного освоєння спеціальних дисциплін, таких як: «Технології виробництва неорганічних і органічних речовин», «Загальна та технічна екологія», «Видобуток та переробка нафти та газу», «Нанотехнології та наноматеріали» і багатьох інших. Жодна з сучасних галузей промисловості не може розвиватися без хімічної продукції і ця залежність стає все більшою
Хімічна промисловість істотно відрізняється від більшості інших галузей ¬ вона може створювати нові, неіснуючі в природі, матеріали з заданими властивостями: полімери, композити, ліки і безліч інших. Така її особливість широко використовується в косметичної, машинобудівної, фармацевтичної промисловості, медицині. Хімічна промисловість ¬- одна з провідних галузей економіки будь-якої країни світу. Хімічна наука відіграє важливу роль у розвитку фізики, біології, екології, медицини, фармації. Використання вченими хімічних методів дослідження дозволяє вивчати на клітинному і молекулярному рівні процеси, що відбуваються в організмі людини. Розвиток енергетики також тісно пов’язане з хімією. Для енергетичних цілей використовують продукти переробки нафти та газу. Одним із значних наукових досягнень ХХ століття є створення нанотехнології і наноматеріалів, фундаментальною основою для яких служать фізика, хімія і молекулярна біологія в сукупності з математикою.

Дорогі батьки, мені здається, що в силу життєвого досвіду, ви точно знаєте про ті переваги і можливості, які відкриває знання іноземних мов. Тому пропоную нам спільною командою працювати над результатом.Children hugging planet Earth Stock Vector Image by ©pinkkoala #46298715

Допомагайте, будь ласка, своїм діткам за потреби, під час навчання:

 • з роботою на платформі
 • з переглядом інструкцій та виконанням завдань
 • з переглядом відеоматеріалів
 • з прослуховуванням аудіоматеріалів
 • з підключенням до онлайн - занять
 • з рефлексією вивченого - запитуйте в своїх діток про те, що вони вивчали, що запам'ятали, що сподобалось найбільше чи найменше та діліться зі мною (це допоможе мені зробити навчання комфортнішим та результативнішим для ваших діток)
 • Впродовж року ми вивчатимемо літери та слова,окремі фрази та лічбу,кольори та дні тижня,предмети побуту та шкільне приладдя.
 • Будемо формувати навики говоріння та письма,читання та слухання.
 • Успішної реалізації наших спільних задумів!

Мета фізичного виховання НУШ - збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей.

 Уроки фізичної культури  даватимуть учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.


Мета фізичного виховання НУШ - збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей.

 Уроки фізичної культури  даватимуть учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.


Бажаю успіхів у навчанні!

Дорогі батьки, мені здається, що в силу життєвого досвіду, ви точно знаєте про ті переваги і можливості, які відкриває знання іноземних мов. Тому пропоную нам спільною командою працювати над результатом.

Допомагайте, будь ласка, своїм діткам за потреби, під час навчання:

 • з роботою на платформі
 • з переглядом інструкцій та виконанням завдань
 • з переглядом відеоматеріалів 
 • з прослуховуванням аудіоматеріалів
 • з підключенням до онлайн - занять
 • з рефлексією вивченого - запитуйте в своїх діток про те, що вони вивчали, що запам'ятали, що сподобалось найбільше чи найменше та діліться зі мною (це допоможе мені зробити навчання комфортнішим та результативнішим для ваших діток)

 Мета вивчення української літератури в школі – формування компетентного читача; підвищення загальної освіченості молодого громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів школярів; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі; виховання національно свідомого громадянина України; формування і ствердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

    Завдання предмета «Українська література» – сприяти формуванню ціннісного ставлення до того, що відбувається навколо, розуміти, що події важливо пропускати через себе. У пам'яті лишається те, що має емоційне позначення.

Мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови - її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.
  Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмет
Завдання :
- виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;
- вироблення  у школярів компетенцій комунікативно виправдано  користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях; 
 - ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок - орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;
- формування  духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.
Курс створено для дистанційного навчання.

Навчаємся творити диво власними руками

Фізична культура є невідємною складовою частиною загальної культури учнів, засобом всебічного розвитку особистості.
Основна мета предмету «Фізична культура» полягає у формуванні фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості; розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей; підвищенні рівня фізичної підготовленості учнів.

Фізична культура є невідємною складовою частиною загальної культури учнів, засобом всебічного розвитку особистості.
Основна мета предмету «Фізична культура» полягає у формуванні фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості; розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей; підвищенні рівня фізичної підготовленості учнів.

Фізична культура є невідємною складовою частиною загальної культури учнів, засобом всебічного розвитку особистості.
Основна мета предмету «Фізична культура» полягає у формуванні фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості; розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей; підвищенні рівня фізичної підготовленості учнів.


Хімія – наука про речовини, їх властивості, перетворення речовин та явища, які супроводжують хімічні перетворення

Предмет хімії– хімічні елементи та їх сполуки, закономірності, яким підкоряються хімічні реакції. Хімія вивчає хімічну форму руху 

Хімічні реакції – це процеси утворення з простих за складом речовин більш складних, перехід одних складних речовин в інші і розкладання складних речовин на більш прості за складом. Шановні учні!

Вітаю вас у сьомому класі! 

«Основи здоров'я» — предмет, який відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів.  

Мета: формування здоров'язбережувальної компетентності учнів на основі

 • оволодіння ними знаннями про здоров'я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки,
 • виховання ціннісного ставлення до життя і здоров'я,
 • сприяння всебічному розвитку дітей.Хімічні речовини у пляшках.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їхнього складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їхнього одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

   Зелена хімія — це філософія хімічних досліджень та інженерії, що закликає до створення продуктів та процесів, які дозволять мінімізувати використання та виробництво шкідливих речовин, які забруднюють навколишнє середовище. Метою зеленої хімії є зменшення забруднення та його запобігання вже на початку планування хімічних технологій тощо. Важливими принципами зеленої хімії є принцип економії атомів та проведення хімічних реакцій у воді для зменшення використання органічних розчинників.Урок 1 

Добрий день!


«Основи здоров'я» — відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів.  

Мета :формування здоров'язбережувальної компетентності учнів на основі

 • оволодіння ними знаннями про здоров'я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки,
 • виховання ціннісного ставлення до життя і здоров'я,
 • сприяння всебічному розвитку дітей

Хі́мія або хе́мія— одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Хімічні речовини у пляшках.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їхнього складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їхнього одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.


Зелена хімія — це філософія хімічних досліджень та інженерії, що закликає до створення продуктів та процесів, які дозволять мінімізувати використання та виробництво шкідливих речовин, які забруднюють навколишнє середовище. Метою зеленої хімії є зменшення забруднення та його запобігання вже на початку планування хімічних технологій тощо. Важливими принципами зеленої хімії є принцип економії атомів та проведення хімічних реакцій у воді для зменшення використання органічних розчинників.

Пам'ятник Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. 

Фізична культура є невідємною складовою частиною загальної культури учнів, засобом всебічного розвитку особистості.
Основна мета предмету «Фізична культура» полягає у формуванні фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості; розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей; підвищенні рівня фізичної підготовленості учнів.

Фізична культура є невідємною складовою частиною загальної культури учнів, засобом всебічного розвитку особистості.
Основна мета предмету «Фізична культура» полягає у формуванні фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості; розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей; підвищенні рівня фізичної підготовленості учнів.

 Біологія — це наука про живі організми. В її рамках вивчається все розмаїття процесів навколишнього тваринного і рослинного світу, а також особливості будови людського тіла. «Біологія» - це «наука про життя».